Vedtekter og havnereglement

Vedtekter for Ålesund Motorbåtforening

Revidert på Årsmøtet 2023

§1 Navn og formål
Foreningens navn er Ålesund Motorbåtforening, og initialene er ÅMF.


§2
ÅMF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, som har initialene KNBF.

Ålesund Motorbåtforening’s formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

 • Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser i indre og ytre bydel
 • Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet.
 • Ivareta medlemmenes rettigheter til fornuftig utnytting av havnenenes landareal og bruk av sjøen.
 • Skape og vedlikeholde arealer på land for sosial omgang for de som ønsker å benytte området.


§3 Medlemskap

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som er enig i og vil arbeide for ÅMF’s formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig til styret, og være i hende innen årets utgang.

Båtplass i ÅMF’s havner kan kun anvises til medlemmer i foreningen. For anvist båtplass betales et depositum, fastsatt av årsmøtet. Innbetalt depositum hviler som pant for gjeld av enhver art søkeren måtte ha til foreningen.


§4
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og/eller forargelse, virker til skade for foreningen eller ikke retter seg etter foreningens lover og havnereglement, kan av styret suspenderes, og i grovere tilfeller ekskluderes.

Denne avgjørelsen kan innankes for første årsmøte, som ved alminnelig stemmeflertall har den endelige avgjørelsen. Et medlem som ekskluderes mister samtidig retten til å disponere den/de båtplass(er) som ble anvist av foreningen.


§5
Medlem som har bidratt med ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlem. Æresmedlemmer er fritatt for årskontingent.


§6 Kontingenter
Årskontingenten og havneavgiften følger kalenderåret, med forfall 1. mai. Dersom de ikke er betalt innen 1. juni, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem, og anvist båtplass tilbakeføres til foreningen. Oppgjør for depositum, med fradrag fra restanser, utbetales når båtplassen er anvist til et nytt medlem. Betalte kontingenter og havneavgift refunderes ikke.

Denne avgjørelsen kan ikke innankes for årsmøtet. Søknad om medlemskap fra strøket medlem, kan bare godtas dersom ny innmeldingsavgift og tidligere restanser er betalt.


§7
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet ved alminnelig flertall.


§8
Nye medlemmer betaler ved innmeldingen et innmeldingsgebyr som fastsettes av årsmøtet ved alminnelig flertall.


§9
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§10
Depositum og havneavgift for anvist båtplass fastsettes av årsmøtet ved alminnelig flertall.


§11 Foreningens organer
ÅMF`s administrative organer er:

 • Årsmøtet.
 • Styret.
 • Faste komitèer.


§12
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars året etter. Medlemmene innkalles med 21 dagers varsel ved annonsering i aviser, i havnene og på ÅMF`s hjemmeside og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må der møte minst 25 medlemmer.

Hvis ikke tilstrekkelig antall medlemmer møter, innkalles det til ekstraordinært årsmøte som er beslutningsdyktig uavhengig av det frammøtte antall. Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende seinest 14 dager før årsmøtet.


§13
Det ordinære årsmøte skal behandle:

 • Styrets årsberetning og årsberetninger fra komitèer.
 • Regnskap framlagt i revidert stand.
 • Styrets forslag til budsjett, samt eventuell avsetning til fond.
 • Fastsettelse av kontingent, innmeldingsgebyr, depositum og havneavgift.
 • Innkomne forslag
 • Foreta valg på
 1. Leder (hvert år)
 2. Styremedlemmer og varamedlemmer (styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år.
 3. Havnekomitè for hver havn, minimum fem medlemmer, som også fungerer som husstyre.
 4. Valgkomitè, som består av leder og to medlemmer.
 5. To revisorer.
 6. Eventuelt andre komitèer etter behov og innstilling fra styret.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende lederens stemme utslaget.

Forslag om lovendring må ha 2/3 flertall. Tillitsvalg kan ved valg gis alle medlemmer. Samtlige kan motta gjenvalg, men har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert som tillitsvalgt.


§14
ÅMF ledes av et styre som består av leder og fire styremedlemmer. Begge havnene skal være representert i styret. Styret velger selv nestleder, sekretær og eventuelt kasserer.

Styret har 2 varamedlemmer, en fra hver havn. Styret har sete i Ålesund.


§15
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.

Styret ansetter og sier opp foreningens eventuelle funksjonærer og samarbeidspartnere. Styret bestemmer deres lønn, godtgjørelser m.v. og fastsetter nødvendig arbeidsinstruks.

Styret bestemmer også eventuelle godtgjørelser til medlemmer av komitèer.

Styret oppnevner de komitèer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet.

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komitèer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, minimum seks ganger pr år.

På det ordinære årsmøtet skal styret framlegge beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap.

Lederen innkaller til styremøtene. For øvrig kan, utenom lederen, et flertall av styret innkalle til styremøte. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to styremedlemmer er til stede.

Til styremøtene kan valgte komitèer innkalles, likevel uten stemmerett.

En representant for hver havnekomitè innkalles til styremøter, men har ikke stemmerett.

Lederen og ett styremedlem i fellesskap tegner foreningen med sine underskrifter forankret i styrevedtak eller vedtak på årsmøtet.


§16
Faste komitèer som er valgt under årsmøtet sorterer under styret:

 • Havnekomitèene.
 • Valgkomitè.
 • Eventuelle andre komitèer oppnevnt av styret.

Komitèene skal i god tid og senest innen to uker før årsmøtet levere sin årlige rapport til styret.

Valgkomitèen leverer sin innstilling til Årsmøtet gjennom styret.


§17 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan, når det finner det nødvendig, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Dersom minst 25 medlemmer forlanger det, og med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, skal styret innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Innkallingen skjer med 14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.


§18 Diverse
Foreningens standard vimpel er i hvit farge med initialene i blått.


§19
Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med annen forening må behandles på årsmøtet, og kan bare vedtas dersom det er 2/3 flertall.


§20
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtektene forelegges årsmøtet gjennom styret innen den fristen som er nevnt i §13 foran. Vedtak må fattes med 2/3 flertall.


§21
ÅMF registrerer følgende personopplysninger m. v. om sine medlemmer:

Navn, postadresse, e-postadresse, telefon/mobil-nummer og båtplass.

Disse opplysningene deles med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Alle medlemmer får derved også tildelt medlemsnummer i KNBF og drar nytte av alle KNBF’s medlemsfordeler.

Delingen med KNBF gjøres for at foreningen skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjon og medlemssystem.

Reservasjonsmulighet:

Hvis et medlem i ÅMF ikke ønsker at alle disse personopplysningene deles med KNBF, må dette meldes skriftlig til ÅMF. Det må også gå klart frem hvilke av disse opplysningene som ikke ønskes delt.

Dette er i henhold til EU-direktiv 216/679 som iflg. Datatilsynet gjelder fra 18. mai 2018.


§22
Beslutning om oppløsning av Ålesund Motorbåtforening kan kun fattes med minst ¾ flertall på det ordinære årsmøtet når minst 25 % av medlemmene er tilstede, og saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.

Ved votering om dette i årsmøtet kan medlemmer som er lovlig forhindret fra å møte, avgi skriftlig votum til styret.

Etter at beslutning om oppløsning er fattet, og all gjeld er oppgjort, skal gjenværende verdier overføres til lignende demokratisk styrt virksomhet med samme formål.


Havnereglement

Revidert mars 2018

Medlemmer pålegges å overholde følgende reglement:

§1 Havnekomitèer, båtplasser og båteiernes ansvar
Medlemmet skal gjøre seg innforstått med at man kun disponerer den båtplassen som havnekomiteen har anvist. Dersom det er formålstjenelig kan havnekomiteen anvise annen båtplass i havnen.

Båtplassen eies av ÅMF, men benyttes av medlemmet mot innbetalt depositum og årlig havneavgift.

§2
Hver havn har egen havnekomitè bestående av minimum fem medlemmer som velges på foreningens årsmøte. Havnekomitèene velger selv sin leder.

Havnekomitèene har ansvaret for at havnene er i forsvarlig stand til enhver tid, og påser at foreningens lover og havnereglement overholdes.

Havnekomitèen fører fortegnelse over båteiere som har tildelt plass i havnen, og melder eventuelle endringer til foreningens styre.

Havnekomitèene tildeler båtplasser etter medlemmenes ansiennitet.

Havnekomitèen tildeler ledige strømkontakter til båteiere som ønsker det.

Ved tildeling kreves inn et engangsbeløp som ikke tilbakebetales ved oppsigelse.

Hver strømkontakt har telleverk for brukt strøm. Leier betaler for brukt strøm ut fra angitt pris pr kWh men likevel et minimumsbeløp pr. år som bestemmes av styret.

§3
Båtplassene vil ha forskjellig lysmål som er tilnærmet 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m eller 4,5m.

Medlemmet betaler depositumet etter størrelse på plassen.

Båtene skal ha tilstrekkelige fendere på hver side, være fortøyd med solid tau påmontert strekkavlastere.

Ved uvær skal båtens eier påse at ekstra fortøyning blir utlagt om nødvendig.

Alle båter i havnen skal være ansvarsforsikret og påført registreringsnummer, også båter som ligger på leieplass.

Skader som båten påfører havneanlegget som følge av utilstrekkelig fendring og/eller fortøyning må båteieren bekoste. Skader eller andre uregelmessigheter på utliggere eller havnen plikter båteieren snarest å melde fra om til havnekomiteen.

Dersom havnekomitèen godkjenner større utligger enn standard på en båtplass må medlemmet dekke prisforskjellen mellom standard og større uteligger.

Dette merutlegget vil ikke tilbakebetales i forbindelse med tilbakebetaling av depositum.

§4
Båtplassen skal kun brukes av det medlemmet som har fått anvist båtplassen. Bare båter som er registrert på båteieren kan ligge på anvist båtplass.

Dersom et medlem for en periode ikke benytter sin båtplass, kan havnekomitèen leie den midlertidig ut til annet medlem, eller for kortere perioder til medlemmer fra andre båtforeninger.

Dersom et medlem med anvist båtplass ikke har båt, og ikke har skaffet seg båt innen ett år, kan styret etter oppfordring fra havnekomitèen beslutte å innløse depositumet for båtplassen.

§5
Havnekomitèen eller eventuelt styret avgjør tvister mellom båteiere.

§6
Båteieren skal vise størst mulig aktsomhet ved manøvrering i havneområdet.

Hastigheter i og ved havneområdet som kan medføre skader på havnen eller er til sjenanse og irritasjon for andre medlemmer skal påtales.
Havnekomiteen skal, etter slik iakttagelse eller meldinger fra andre, si fra om dette til båteier som snarest må rette seg etter denne påtalen.

§7
Etter skriftlig søknad til styret kan en båtplass overtas av ektefellen eller barn av vedkommende.

Ektefellen kan overta avdødes medlemskap uten innmeldingsgebyr. Barn som fra før ikke er medlem, må søke om medlemskap på vanlig måte.

§8
Havneanleggenes gjestebrygger skal benyttes i hovedsak til iland- og ombordstigning, vask og til eventuelle nødvendige korte opphold.

Havnekomitèen kan vise bort båter som ikke etterkommer dette.

§9
Opp- og utsetting, transport og opplag av båter i havnene skjer på båteiers eget ansvar, på samme måten som all annen ferdsel på havneområdet gjør det.

Ålesund Motorbåtforening påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller utstyr i havnene.

Langtidsparkering av bil i havneområdet bør unngås.

Havnekomitèens anvisning vedrørende dette må følges.

§10
Over alt innenfor Ålesund Motorbåtforening’s havneanlegg skal det til enhver tid være orden og ryddighet. Avfall skal ikke gjensettes i havneområdet. Spesialavfall som batterier, smøreolje m v må båteier selv levere til godkjent mottak, som er i samsvar med avfallsplanen i godkjente HMS-regler.

Det enkelte medlem sørger for enkelt vedlikehold på sin anviste båtplass.

Nye medlemmer plikter å gjøre seg kjent med ÅMF`s lover og havnereglement som til enhver tid gjelder.

Dette aksepteres og undertegnes ved innmelding.

Brudd på disse lovene eller reglene, eller pålegg gitt fra styret eller havnekomitèen kan medføre eksklusjon og bortvisning fra havna.

Ved alvorlige brudd og etter muntlige og skriftlige advarsler, kan foreningens styre, som ytterste konsekvens, gi havnekomiteen i oppdrag å foreta salg eller kondemnering av medlemmets båt etter at lovbestemte tidsfrister er utløpt.