Søknadsskjema

HUSK: Innmeldingsgebyr på kr 300,- må betales til ÅMF sin konto 3900 34 29419 før søknad kan godkjennes. (ÅMF’s vedtekter, §8)

Fylles ut dersom du har båt eller ønske om båthavn:

Ufullstendig utfylt søknad behandles ikke / returneres. *) Adresseforandring/ny epostadresse/nytt mobilnummer må snarest sendes til Ålesund Motorbåtforening (heretter benevnt ÅMF) som e-post eller brev. Innmeldingsgebyr på kr 300,- må betales til ÅMF sin konto 3900 34 29419 før søknad godkjennes (ÅMF’s Lover §8). Forpliktelser: Som medlem forplikter jeg meg til å ha kunnskap om foreningens lover og havnereglement som til enhver tid er gjeldende. Disse er tilgjengelig på ÅMF’s hjemmeside. Havnestyret anviser havne- og opplagsplass til medlemmer (ÅMF’s Lover §3 og Havnereglementet §1 og §4). Medlemmer som har fått anvist båtplass eller opplag på land forplikter seg til å vise aktsomhet, ikke la sin båt forfalle, synke eller på annen måte volde foreningens områder, havnen eller andre medlemmers båter ulemper (ÅMF’s Lover §4 og Havnereglementet §3 og §6). Medlemmet kan ikke fremleie (leie ut) anvist båtplass. Avgifter, kontingenter og depositum fastsettes av generalforsamlingen. Betalte avgifter og kontingenter refunderes ikke (ÅMF’s Lover §3, §6, §7 og §10). Innbetalt depositum/båten hviler som pant for gjeld av enhver art søkeren måtte komme i til foreningen. Styret gis herved fullmakt til å trekke i depositum/eventuelt selge båten til dekning av slik gjeld. Hvis styret finner at medlemmet/båteier ikke overholder disse reglene, og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet. Båteier forplikter seg å fjerne båten fra foreningens område (ÅMF’s Lover §4 og 6). Generalforsamlingen avholdes årlig, vanligvis i mars måned, og annonseres i samsvar med foreningens lover. Personvern: ÅMF registrerer følgende personopplysninger m. v. om sine medlemmer: Navn, postadresse, mobilnummer, e-postadresse og båtplass, og disse opplysningene deles med Kongelig Norsk Båtforbund (heretter benevnt KNBF). Alle medlemmer får derved også tildelt medlemsnummer og drar nytte av alle KNBF’s medlemsfordeler. Delingen med KNBF gjøres for at foreningen skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjon og medlemssystem. Hvis du ikke ønsker at alle disse personopplysningene deles med KNBF, må dette meldes skriftlig til ÅMF. Det må også gå klart frem hvilke av disse opplysningene som ikke ønskes delt. Dette i henhold til EU-direktiv 216/679 som iflg. Datatilsynet gjelder fra 18. mai 2018. Søkeren erklærer at ovenstående regler og henviste paragrafer er lest og godtatt.
=